GRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH BODFACH 2018

(Os gwelwch yn dda cliciwch ar enw'r elusen i ymweld â'u gwefan.)
Gwarchod Hen Adeiladau
SAVE BRITAIN’S HERITAGE (Mai 2018) Llais annibynnol cryf ym maes cadwraeth ydy SAVE ac mae wedi bod yn brwydro dros adeiladau hanesyddol sydd dan fygythiad a thros ailddefnyddio cynaliadwy ers 1975. Daeth Ymddiriedolaeth Bodfach yn un o Waredwyr yr elusen yn 2018.
APÊL TŶ’R MEISTR YMDDIRIEDOLAETH CADWRAETH DOLYDD LLANFYLLIN (Hydref 2018) Diogelu Wyrcws hanesyddol Llanfyllin er budd y bobl leol a’r genedl gan ddefnyddio’r adeilad ar gyfer gweithgareddau diwylliannol, hamdden a chymunedol a gwneud pobl yn ymwybodol o’i arwyddocâd. Mae’r rhodd hwn ar gyfer yr apêl newydd i adfer Tŷ’r Meistr sydd yng nghanol y cyfadeilad.
Helpu Pobl Ifanc
CYLCH CHWARAE BELLEVUE, WRECSAM (Tachwedd 2018) Yn sgil cau sawl lleoliad arall, agorwyd grŵp mam a’i phlentyn yn Wrecsam yn y prynhawn sy’n darparu amgylchedd diogel ar gyfer rhieni a phlant o’r crud hyd at 4 oed.
CYSWLLT CELF, LLANFYLLIN (Rhagfyr 2018) Ailgychwyn y prosiect “Dim Llinynnau’n Eich Clymu” i alluogi pobl ifanc i gael cyfle i chwarae gitâr ac offerynnau ac i gael gwersi ac athro yn rhad ac am ddim er mwyn eu hannog nhw i ddechrau creu cerddoriaeth. Y nod yw darparu sesiynau galw heibio wythnosol bob amser cinio dydd Gwener yn y Ganolfan Gymunedol i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Llanfyllin.
YSGOL REED, SURREY (Hydref 2018) Am dros 200 mlynedd, mae Sefydliad Reed wedi bod yn gweithio gyda phlant difreintiedig i helpu i feithrin hyder a gwireddu gwir botensial trwy gynnig darpariaeth addysgol a chymorth bugeiliol ardderchog. Mae Ymddiriedolaeth Bodfach yn gefnogwr cyson.
Mannau Gwyrdd A Pharciau Cyhoeddus
MONTYTRAX, POWYS Gwnaeth Ymddiriedolaeth Bodfach roi grant galluogi i helpu i sefydlu MontytraX yn Sir Drefaldwyn ac yn 2018 roedd y grant wedi’i ad-dalu’n llawn. Mae MontytraX yn cynnal her beicio mynydd reolaidd ac mae a wnelo ag agor a hybu llwybrau ar gyfer seiclo a cherdded yng ngogledd Sir Drefaldwyn lle mae Ymddiriedolaeth Bodfach wedi’i lleoli.
YMDDIRIEDOLAETH GARDDWYR PROFFESIYNOL (Tachwedd 2018) I ariannu hyfforddiant ac astudiaeth i arddwyr sy’n gweithio ar y Gororau i roi cyfle iddyn nhw ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau trwy gyrsiau rhan-amser a lleoliadau gwaith.
MEYSYDD CHWARAE CYMRU (Medi 2018) Gweithio i sicrhau bod parciau a mannau gwyrdd o ansawdd uchel o fewn cyrraedd ar droed am ddeng munud o’u cartref i o leiaf 75% o bobl yng Nghymru erbyn 2022.
YMDDIRIEDOLAETH YSTRAD FFLUR, CEREDIGION (Rhagfyr 2018) I helpu i ddiogelu’r dreftadaeth o fewn ac yng nghyffiniau Mynachlog Fawr Ystrad Fflur Ceredigion, gorllewin Cymru er budd y cyhoedd ac i wella addysg y cyhoedd mewn cysylltiad ag Ystrad Fflur a threftadaeth y dirwedd o’i amgylch.
Cymuned
GŴYL GERDD WHITTINGTON, SWYDD AMWYTHIG Mae’r Ŵyl gymharol newydd hon yn dod â cherddoriaeth siambr ragorol i Swydd Amwythig a’r Gororau ac yn annog mwy o ymgysylltu â cherddoriaeth glasurol trwy ei gweithgareddau allanol.
THEATR GYMUNEDOL HOLROYD ger CROESOSWALLT (Tachwedd 2018) Mae Ymddiriedolaeth Bodfach wedi dod yn Noddwr i’r theatr gymunedol newydd hon sydd wedi’i lleoli yn Ysgol Moreton Hall ger Croesoswallt. Simon Baynes, Ymddiriedolwr Bodfach ydy Cadeirydd bwrdd Theatr Gymunedol Holroyd. Mae’n cael ei hadeiladu yn 2018-19 a bydd yn darparu cyfleuster cymunedol mawr ei angen ar gyfer Gogledd Swydd Amwythig a’r Gororau.

Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2017 >>