GRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH BODFACH 2015

(Os gwelwch yn dda cliciwch ar enw'r elusen i ymweld â'u gwefan.)
Gwarchod Hen Adeiladau
YMDDIRIEDOLAETH CADWRAETH DOLYDD LLANFYLLIN (Hydref 2015) I warchod y Wyrcws hanesyddol yn Llanfyllin er budd pobl leol a’r genedl, gan ddefnyddio’r adeilad ar gyfer gweithgareddau diwylliannol, hamdden a chymunedol a gwneud pobl yn ymwybodol o’i arwyddocâd.
CYFEILLION EGLWYS LLANSILIN (Hydref 2015) I gynnal a chadw adeiladwaith yr eglwys a’r fynwent.
Helpu Pobl Ifanc
GWASANAETH GOFALWYR POWYS (Hydref 2015) I ddarparu gweithgareddau seibiant a chlybiau i Ofalwyr Ifanc (dan 18 oed) a Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc (18-25 oed), a chynnig cymorth a chyngor.
CHWARAE MAESYFED (Hydref 2015) I ddatblygu cyfleoedd chwarae ac addysg amgen ledled ardal Sir Faesyfed, â’r nod o sicrhau bod yr holl blant a phobl ifanc yn cael y cyfle i fanteisio ar weithgareddau adloniant, chwarae a hamdden. Yn canolbwyntio ar les emosiynol a chorfforol, gan alluogi plant a phobl ifanc i gael y rhyddid i arbrofi a datblygu sgiliau bywyd ar gyfer y dyfodol tra’u bod yn cael hwyl.
CANOLFAN ARGYFWNG TEULU SIR DREFALDWYN (Hydref 2015) I gefnogi’r rheiny sy’n dioddef cam-drin domestig ledled Sir Drefaldwyn. Dau dŷ diogel, y naill ar gyfer menywod a phlant a’r llall ar gyfer dynion a phlant. Gwasanaeth cymunedol, llinell gymorth 24 awr a rhaglen ar gyfer plant.
Mannau Gwyrdd A Pharciau Cyhoeddus
FIELDS IN TRUST (Hydref 2015) I ddiogelu parciau, caeau chwarae a meysydd chwarae a chynorthwyo cymunedau y mae eu mannau gwyrdd dan fygythiad. I hybu gweithgareddau awyr agored iach sy’n lleol ac yn rhad ac am ddim.
YMDDIRIEDOLAETH GERDDI HANESYDDOL CYMRU (Mawrth 2015) I hyrwyddo achub gerddi a pharciau hanesyddol rhag esgeulustod, difaterwch a phlannu ansensitif.
YMDDIRIEDAETH GARDDWYR PROFFESIYNOL (Ionawr 2015) I roi’r cyfle i arddwyr gweithredol ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau trwy gyrsiau rhan-amser a lleoliadau gwaith.
Cymuned
Y GANOLFAN CYFIAWNDER CYMDEITHASOL (Ebrill 2015) Melin Drafod annibynnol a sefydlwyd i roi cyfiawnder cymdeithasol wrth galon gwleidyddiaeth Prydain.
AMGUEDDFA’R FFIWSILWYR BRENHINOL CYMREIG (Hydref 2015) I addysgu pawb am hanes a chyflawniadau’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig dros gyfnod o 300 mlynedd fel catrawd troedfilwyr hynaf Cymru, adeg heddwch a rhyfel, o amgylch y byd

<< Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2016 | Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2014 >>