GRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH BODFACH 2014

(Os gwelwch yn dda cliciwch ar enw'r elusen i ymweld â'u gwefan.)
Gwarchod Hen Adeiladau
CARU FY NGHYMRU (Hydref 2014) Er budd cymunedau ledled Cymru sydd ag adeiladau mewn risg yn eu plith.
YMDDIRIEDOLAETH CADWRAETH CASTELL GWRYCH (Hydref 2014) I godi ymwybyddiaeth o gyflwr Castell Gwrych a sefydlu ateb tymor hir i’w gynnal a’i gadw.
YMDDIRIEDOLAETH ADDYSG A MYNEDIAD AMGUEDDFEYDD POWYS (Medi 2014) I hybu dysgu gydol oes i bobl o bob oedran trwy ddarparu a chynorthwyo â darparu cyfleusterau addysgol yn amgueddfeydd Sir Drefaldwyn.
Helpu Pobl Ifanc
YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN (Hydref 2014) I ariannu’r Clwb Garddio yn yr ysgol sy’n addysgu’r sgiliau sydd eu hangen i gynhyrchu bwyd a blodau ac i ofalu am yr amgylchedd a’i wella, trwy waith ymarferol.
YMDDIRIEDOLAETH CERDDORIAETH IEUENCTID GOGLEDD POWYS (Mai 2014) I hybu ac ariannu chwarae cerddoriaeth ar y cyd ar gyfer offerynwyr ifanc o ledled Sir Drefaldwyn.
YMDDIRIEDOLAETH IEUENCTID LLONGAU TAL (Mai 2014) Datblygu pobl ifanc rhwng 12 a 18 oed trwy griwio llongau hyfforddiant hwyliau sy’n hwylio’r cefnfor.
Gofal Yr Henoed
CROESFFYRDD CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU (Hydref 2014) I liniaru’r pwysau ar ofalwyr ifanc trwy glwb seibiant wythnosol ar gyfer pobl â dementia.
CONTACT THE ELDERLY (Awst 2014) I liniaru unigrwydd henoed trwy ddarparu rhwydweithiau cymdeithasol cadarn i’r henoed sydd wedi’u hynysu, trwy de-partis misol y mae grwpiau bychain o wirfoddolwyr yn eu rhedeg yn eu cartrefi.
BLIND VETERANS UK (Awst 2014) I sicrhau na ddylai unrhyw un sydd wedi gwasanaethu dros ein gwlad orfod brwydro yn erbyn dallineb ar ei ben ei hun.
YMDDIRIEDOLAETH CERDDORIAETH CLONTER FARM (Ionawr 2014) I ddarparu rhaglenni allgymorth cymunedol i'r henoed.
CARTREF GOFAL PRESWYL ST WILFRID, TITE STREET (Medi 2014) I ddarparu gweithgareddau cymdeithasol, yn enwedig tripiau lleol ac adloniant cerddorol.
SEFYDLIAD SYR SIMON MILTON (Ionawr 2014) I gefnogi’r fenter Dydd Sul Arian, sef diwrnod blynyddol sy’n dathlu pobl hŷn bob mis Hydref ar hyd a lled y wlad.
Mannau Gwyrdd A Pharciau Cyhoeddus
FIELDS IN TRUST (Hydref 2014) I ddiogelu safleoedd a chynorthwyo cymunedau y mae eu mannau gwyrdd dan fygythiad. I hybu gweithgareddau awyr agored iach sy’n lleol ac yn rhad ac am ddim.
BYWOLIAETH MYNYDD DISGLAIR (Hydref 2014) Yn ariannu gwaith gyda ‘Gofalu am Erw Duw’ ac Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed i gynnal Mynwent Crug y Byddar er budd bywyd gwyllt a’r gymuned.
Cymuned
SHELTERNOW UK (Hydref 2014) Yn helpu’r digartref yn y DU.
YMDDIRIEDOLAETH HEN GAPEL JOHN HUGHES (Mawrth 2014) I annog undod ac adnewyddiad Cristnogol ar linellau anenwadol, yn lleol ac yn genedlaethol. Hefyd, i goffáu emynyddes fwyaf blaenllaw Cymru, Ann Griffiths a’i mentor y Parch. John Hughes.
SEFYDLIAD DOUGLAS BADER (Medi 2014) I hybu lles corfforol, meddyliol ac ysbrydol pobl sydd wedi colli aelod o’r corff neu sy’n anabl.

<< Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2015 | Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2013 >>