GRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH BODFACH 2013

(Os gwelwch yn dda cliciwch ar enw'r elusen i ymweld â'u gwefan.)
Gwarchod Hen Adeiladau
EGLWYS FETHODISTAIDD Y TRALLWNG (Tachwedd 2013) Prosiect datblygu mawr.
CARU FY NGHYMRU (Tachwedd 2013) I dalu am dri atgynhyrchiad o ddelweddau sy’n manylu ar adfeilion dau dŷ ar y Stad Ganoloesol ym Mhlas Bryncir, y naill yn faenordy o’r 15fed ganrif a’r llall yn blasty Sioraidd a adawyd yn wag yn y 1890au.
Helpu Pobl Ifanc
SEFYDLIAD DOUGLAS BADER (BADER BRAVES) (Tachwedd 2013) I roi'r cyfle i bobl ifanc sydd wedi colli braich neu goes hedfan mewn awyren ysgafn a chael diwrnod sy’n hwyl i'r teulu.
CHWARAE SIR DREFALDWYN (Tachwedd 2013) I fynd â phobl ifanc rhwng 10 a 19 oed, llawer ohonyn nhw ag anghenion ychwanegol, ar wibdeithiau nad ydyn nhw wedi’u cynnwys yng nghostau rhedeg bob dydd Monty Clubbers.
Gofal Yr Henoed
YMDDIRIEDOLAETH ACTION FOR ELDERS (Tachwedd 2013) Cymorth â chostau cludiant i dalu am drafnidiaeth gymunedol a thacsis i helpu i leddfu arwahanrwydd cymdeithasol a symudedd yr henoed, fel rhan o raglen Bywydau Cytbwys sy’n mynd i’r afael â materion corfforol, materion y meddwl a materion sy’n ymwneud â lles mewn un rhaglen.
BETHSHAN SHELTERED HOUSING ASSOCIATION LTD (Tachwedd 2013) I logi cerddorion proffesiynol, fel y rheiny sy'n dod o Gerddoriaeth mewn Ysbytai, yn rheolaidd, i ddiddanu preswylwyr y cartref nyrsio hwn â 40 gwely a Chanolfan Ddydd Alzheimer ar gyfer 8 o gleientiaid (deuddydd yr wythnos).
Mannau Gwyrdd A Pharciau Cyhoeddus
FIELDS IN TRUST (Tachwedd 2013) I ddiogelu safleoedd a chynorthwyo cymunedau y mae eu mannau gwyrdd dan fygythiad. I hybu gweithgareddau awyr agored iach sy’n lleol ac yn rhad ac am ddim.

<< Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2014 | Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2012 >>