GRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH BODFACH 2011

Gwarchod Hen Adeiladau
CYNGOR EGLWYS BLWYFOL, EGLWYS SANT MIHANGEL EGLWYS-FACH (Chwefror 2011) Grant i wneud atgyweiriadau strwythurol hanfodol i'r "ystafell haearn".
Helpu Pobl Ifanc
THEATR PECKHAM SHED (Chwefror 2011) I roi celfyddydau perfformio a gweithdai perfformio o safon o fewn cyrraedd i bobl ifanc ag amrywiaeth o anableddau corfforol a meddyliol.
BATALIWN PAISLEY A'R CYLCH O FRIGÂD Y BECHGYN (Chwefror 2011) I gynorthwyo â chostau craidd a chostau rhedeg y bataliwn sydd â'r nod o ddatblygu ei fechgyn trwy raglen ddeniadol, gytbwys a graddedig sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o weithgareddau wedi'u grwpio dan sgiliau cymunedol a hamdden.
CLWB BECHGYN A MERCHED BOLTON (Chwefror 2011) Cronfeydd i gefnogi prosiect mentora grŵp sy'n targedu plant rhwng 8 ac 11 oed, yn cynnwys gweithgareddau mewn coetiroedd.
CANOLFAN BLANT TINY TIM (Chwefror 2011) Rhodd tuag at ddarparu gwasanaeth ffisiotherapi, techneg Bowen, adweitheg a thylino adferol a niwro-gyhyrol i blant ag anghenion arbennig.
RHWYDWAITH RHIENI MARINE PARK (Chwefror 2011) Grant i alluogi plant o ardal amddifadus De Tyneside i fynd ar wibdaith i fferm yn Chester-le-Street.
PROSIECTAU CYMUNEDOL EMMANUEL (Chwefror 2011) Cronfeydd i helpu'r cyfleuster galw-heibio cymunedol ar gyfer pobl ifanc Duffield.
YMDDIRIEDOLAETH EDWARD (Chwefror 2011) Grant tuag at ddiweddaru system gyfrifiadurol a ddefnyddir i gefnogi plant a theuluoedd yn ystod salwch difrifol a phrofedigaeth.
EGLWYS GYNULLEIDFAOL THUNDERSLEY (Chwefror 2011) Grant tuag at brynu cawell pêl-droed i'w ddefnyddio mewn digwyddiadau wythnosol a misol rheolaidd i ieuenctid, a hefyd i weithio gydag ysgolion iau lleol.
CYLCH MEITHRIN (Chwefror 2011) Cronfeydd i helpu i sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei estyn i gynnwys sesiynau dysgu o safon yn y prynhawn i blant cyn-ysgol.
Gofal Yr Henoed
HELP AND CARE (Chwefror 2011) Grant i brynu offer garddio i wirfoddolwyr eu defnyddio i wneud gwaith garddio sylfaenol ar gyfer pobl hŷn sy'n byw yn Dorset.
MAN CREADIGOL YN CLONTER (Chwefror 2011) Cronfeydd i ddarparu te prynhawn ac adloniant i'r henoed yn Clonter Opera.
Mannau Gwyrdd A Pharciau Cyhoeddus
HOPE HOUSING, TRAINING AND SUPPORT (Chwefror 2011) Cronfeydd i greu gardd hamdden i'w mwynhau gan rai sy'n gaeth i gyffuriau sy'n cael eu cefn atyn nhw a phobl yn eu harddegau sy'n ddigartref.
PLANTLIFE (Chwefror 2011) Grant i ddarparu pecynnau cymorth i helpu i gefnogi teuluoedd i ddarganfod, gwarchod a rhannu lleoedd naturiol lleol.
CYMDEITHASAU CAEAU CHWARAE WILBERFOSS, KEXBY A NEWTON (Chwefror 2011) Cronfeydd tuag at adeiladu estyniad i ddarparu 4 ystafell newid newydd ac ystafell newid ar wahân i'r anabl.
YMDDIRIEDOLAETH COEDLANNAU EDEN-ROSE (Chwefror 2011) Grant tuag at fwrdd gweithio sylweddol ar gyfer pobl ifanc sy'n byw â chanser, salwch angheuol ac anableddau dysgu difrifol, i gwblhau eu tasgau lluniadu, adeiladu a chynllunio amgylcheddol syml.
Tai Fforddiadwy
Grantiau Cymunedol Eraill Y Tu Hwnt I Bum Maes Craidd Yr Ymddiriedolaeth
MUSEUM OF THE BROADS (Chwefror 2011) Cronfeydd i helpu i brynu dadleithydd er mwyn gwarchod y dogfennau a'r ffotograffau hanesyddol niferus o'r gorffennol sy'n cefnogi treftadaeth y Norfolk Broads.
CYMDEITHAS GŴYL GERDD LLANFYLLIN (Chwefror 2011) Grant tuag at ffioedd cerddorion rhyngwladol enwog a thocynnau cymorthdaledig i'r henoed.
EGLWYS Y METHODISTIAID COOKRIDGE (Chwefror 2011) Rhodd i helpu i uwchraddio'r system wresogi a'r insiwleiddio yn yr eglwys a'r ystafelloedd y mae'r gymuned a grwpiau'r eglwys yn eu defnyddio.
CLWB BOWLIO GRÎN GEFNGROM TREFNANT (Chwefror 2011) Grant tuag at brynu rholer i dynnu gwenith cyn gemau, a fydd o gymorth mawr i'r dynion rhwng 65 a 80 oed sy'n gofalu am y grîns.
(YMPT) TENT (Chwefror 2011) Grant ar gyfer deunyddiau adeiladu i godi tai.
Y GANOLFAN CYFIAWNDER CYMDEITHASOL (Chwefror 2011) Grant tuag at gronfeydd craidd yn y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol sydd a wnelo â mynd i'r afael â'r pethau sy'n achosi tlodi.
CELF O GWMPAS (Chwefror 2011) Grant i helpu i gynnal tîm staff craidd a rhan-amser bach sy'n gweithio ar geisiadau am gyllid ac sy'n angenrheidiol i wneud trefniadau ar gyfer yr Handmade Orchestra y mae Cyngor Celfyddydau Cymru'n ei hariannu.

<< Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2012 | Grantiau Ymddiriedolaeth Bodfach 2010 >>