Y broses ceisio am grant

Bydd gofyn i elusennau sydd am dderbyn grant wneud cais i Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth trwy Simon Baynes, Neuadd Bodfach, Llanfyllin, Powys, SY22 5HS, Cymru, ffôn: 07880 786573 neu trust@bodfach.com. Bydd angen i ymgeiswyr ddarparu manylion ynghylch amcanion eu helusen, ei sefyllfa ariannol (gyda chyfrifon i gefnogi), pa sector o’r gymuned sy’n cael budd ohoni, y swm mae’n ceisio amdano, a’r gweithgareddau arfaethedig neu gyfleusterau cysylltiedig y mae’n bwriadu eu darparu.

Bydd yr Ymddiriedolwyr yn asesu unrhyw gais i sicrhau y byddai unrhyw grant yn cydymffurfio ag amcanion yr Ymddiriedolaeth, i gadarnhau bod yr elusen mewn angen ariannol, i weld faint o fudd fyddai’n deillio o’r grant, ac i ystyried unrhyw ffactorau eraill y mae’r Ymddiriedolwyr o’r farn eu bod yn bwysig. Fel rhan o’r broses hon, gall yr Ymddiriedolwyr ofyn am fwy o wybodaeth ac, os byddai hynny’n ddichonol, bydd un o’r Ymddiriedolwyr neu’r gweinyddwr yn cyfarfod â chynrychiolwr o’r elusen.

Os bydd yr Ymddiriedolwyr yn penderfynu bod grant yn briodol, yna byddant yn ystyried y swm, ac yn penderfynu a fydd gofyn, er enghraifft, i’r elusen sy’n derbyn y grant gyfrannu rhywfaint at gost y gweithgaredd arfaethedig. Mae’r Ymddiriedolaeth yn arbennig o awyddus i chwarae rhan catalydd, trwy arian cyfatebol.

Os dyfernir grant, bydd yr Ymddiriedolwyr yn gofyn am adborth oddi wrth yr elusen sy’n derbyn y grant ynghylch sut y defnyddiwyd yr arian, a nifer y bobl a gafodd fudd o’r grant a’u hymateb.

PLEASE ENSURE YOUR APPLICATION REACHES US BY 31 JANUARY 2014.

THE TRUSTEES ARE SORRY BUT IN AN EFFORT TO REDUCE ADMIN COSTS NO EMAIL CORRESPONDENCE OR TELEPHONE CONVERSATIONS WILL BE ENTERED INTO WITH REGARD TO THE APPLICATION. NO EMAIL APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED. PLEASE SEND HARD COPY APPLICATIONS IN THE POST TO THE LONDON ADDRESS.