Gerddi Neuadd Bodfach - 2009

Bodfach Gardens Croeso'n ôl i bawb a ddaeth i'n gweld y llynedd (diolch o galon) a chroeso i'r rheiny sy'n newydd i'r gerddi. Rwy'n gobeithio y bydd y map hwn o ryw gymorth ichi wrth ichi weithio allan lle i fynd. Neu efallai y byddai'n well gennych chi grwydro yn ôl eich ffansi (fel y fi).

Mae mis Ebrill cynnes a sych arall wedi achosi twf cyflym yn y gwelyau, er bod y cwningod wedi bod wrthi'n cnoi pennau fy hoff blanhigion astrantia unwaith i'r egin ddod i'r golwg. Dyna ichi greaduriaid annwyl! I goroni hyn, mae'r gwiwerod wedi bod yn torri blodau pêr y rhosyn 'Constance Spry' sy'n dringo i fyny waliau'r bwthyn - heb unrhyw reswm amlwg - ac rwy'n cyflym newid o Miss Potter i Mr McGregor.

Rydyn ni bellach wedi cael gwared â'r ffawydden fawr a gwympwyd y llynedd, ac mae ei detritws wedi'i symud drosodd i'r Ardd Gerfluniau. Ers agor yr ardd ddiwethaf, bu myfyrwyr Celf Safon Uwch o Ysgol Uwchradd Llanfyllin yma'n defnyddio deunyddiau o'r gerddi wrth weithio ar brosiect gosodiad celf, a gwnaeth rhai ohonyn nhw drosi darnau o'r ffawydden yn gelfwaith rhagorol (ffotograffau wedi'u harddangos yn y Stiwdio). Y bwriad yw plannu gellesg yn y gwely mawr yr hydref hwn i wneud bordor pêr ar gyfer gardd y flwyddyn nesaf.

Rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n cael amser i ymweld ag arddangosfa ffotograffau Geoff Wilkinson yn y Stiwdio. Efallai y bydd rhai ohonoch chi'n cofio'r arddangosfa o'i waith y llynedd, a oedd yn croniclo prosiectau'r ardd yn Neuadd Bodfach ers i ni gyrraedd yma ym mis Ionawr 2007. Rydyn ni'n wir ffodus i fod â dawn o'r fath, boed fel garddwr neu fel artist, ar stepen ein drws.

Mae taith gerdded y gwanwyn, a blannwyd y llynedd, yn datblygu'n dda. Eleni (ac rwy'n siŵr fy mod i'n dweud hyn bob blwyddyn, ond mae'n arbennig o wir eleni) gwnaeth y blodau ym mhobman fy syfrdanu. Un dydd, rwy'n gobeithio gallu edrych i lawr o deras y de a gweld môr o ewyn gwyn a phinc yn goleuo blaenau'r llwyni rhododendron sydd heb ddihuno eto. Mae canu clodydd yn wendid mawr i'r mwyafrif o arddwyr amatur. Ond pam lai?

Mae ein dymuniad i greu gardd berlysiau newydd ar gyfer 2009 wedi'i ohirio, am sawl rheswm, yn ogystal â gwaith adnewyddu teras ger y Cerbyty, felly rydyn ni'n ymddiheuro (ac yn eich rhybuddio) am arwynebau anwastad y rhodfeydd a'r llwybrau o amgylch yr ardal. Ein nod yw gallu dechrau gwella rhai o nodweddion y tirlunio â deunyddiau caled y flwyddyn nesaf. Ac, wrth gwrs, parhau â'n brwydr yn erbyn llysiau'r gymalwst, clymog Japan et al; yr arwyddion diffael hynny ym mhobman sy'n ein hatgoffa y bydd natur bob amser yn drech na ni.

Maggie Baynes (Mai 2009)